"สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลอาเซียน" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ (จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู)

ผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • PDF

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 1. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
  • อันดับ 1 (เหรียญทอง) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
  • อันดับ 2 (เหรียญเงิน) โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
  • อันดับ 3 (เหรียญเงิน) โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 2. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
  • อันดับ 1 (เหรียญทอง) โรงเรียนเลยพิทยาคม
  • อันดับ 2 (เหรียญทอง) โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
  • อันดับ 3 (เหรียญทอง) โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
 3. โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) ม.ต้น
  • อันดับ 1 (เหรียญทอง) โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
  • อันดับ 2 (เหรียญทอง) โรงเรียนเลยพิทยาคม
  • อันดับ 3 (เหรียญเงิน) โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
 4. โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) ม.ปลาย
  • อันดับ 1 (เหรียญทอง) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
  • อันดับ 2 (เหรียญทอง) โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
  • อันดับ 3 (เหรียญทอง) โรงเีรียนโนนสังวิทยาคาร
 5. โครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์) ม.ต้น
  • อันดับ 1 (เหรียญทอง) โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
  • อันดับ 2 (เหรียญทอง) โรงเรียนนาแห้ววิทยา
  • อันดับ 3 (เหรียญทอง) โรงเีรียนนาวังศึกษาวิช
 6. โครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์) ม.ปลาย
  • อันดับ 1 (เหรียญทอง)  โรงเรียนจุฬาภรณราชิวทยาลัย เลย
  • อันดับ 2 (เหรียญทอง)  โรงเรียนเลยพิทยาคม
  • อันดับ 3 (เหรียญทอง)  โรงเรียนเชียงคาน
 7. การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น
  • อันดับ 1 (เหรียญทอง) โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
  • อันดับ 2 (เหรียญทอง) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
  • อันดับ 3 (เหรียญทอง) โรงเีรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
 8. การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย
  • อันดับ 1 (เหรียญทอง) โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
  • อันดับ 2 (เหรียญทอง) โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
  • อับดับ 3 (เหรียญทอง) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 9. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
  • อันดับ 1 (เหรียญทอง) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
  • อันดับ 2 (เหรียญทอง) โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
  • อันดับ 3 (เหรียญเงิน) โรงเีรียนนาแห้ววิทยา
 10. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
  • อันดับ 1 (เหรียญทอง)  โรงเรียนธาตุพิทยาคม
  • อันดับ 2 (เหรียญทอง)  โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
  • อันดับ 3 (เหรียญทอง)  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 14:16 น.

คอมเมนต์  

 
+1 #32 %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
อ้างอิง ครูคนหนึ่ง:
อยากฝากถึงคณะกร รมการผลงานสิ่งป ระดิษฐ์วิทยาศาส ตร์ ช่วยดูหลักเกณฑ์ การพิจารณาผลงาน นิดนึง บางทีมเกณฑ์บอกว ่าแผ่นป้ายแสดงผ ลงานขนาด90x120 แม่ล่อเอาบอร์ดโ ครงงานมาชนะเฉยเ ลย เยี่ยมจริงๆชนะใ สๆ

ใช่เลยครับ คณะกรรมการไม่ตั ดสินตามเกณฑ์เลย นะครับ ไม่มีจรรณยาบรรณ ดูเพียงแค่ชื่อโ รงเรียนเท่านั้น หรือครับ??? ทำอย่างนี้มันเป ็นการทำร้ายจิตใ จเด็กเกินไปไหมค รับ
อ้างอิง
 
 
+1 #31 %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
อ้างอิง ครู1คน:
[quote name="ครูวิทย์"]โครงงานวิทย์ ม.ตอบคุณครูวิทย์ค ะ คุณครูคะกรรมการ ทำเต็มกำลังความ สามารถแล้วคะโรง เรียนของดิฉันก็ ไม่ได้เช่นเดียว กัน อย่าซีเรียสเลยค ะ นักเรียนแข่งขัน กัน คุณครูต้องทำใจเ ป็นกลางนะคะ

ถ้าคุณครูเป็นกร รมการก้อคงรู้นะ คะเกิดอะไรขึ้น ไม่ได้ซีเรียสค่ ะ เข้าใจว่าเด็กแข ่งขันแตาก้ออยาก ให้กรรมการเป็นก ลางมากกว่านี้แล ะก้อเป็นครูที่ม ีจิวิทยาศาสตร์พ อค่ะ ยอมรับคำตัดสิน แต่ขอเสนอแนะว่า ควรจะมีมาตรฐานก ว่านี้เท่านั้นเ อง ไม่ใช่ตัวเองเป็ นคณะกรรมการแล้ว ก้อให้ผลงานตัวเ องชนะ
อ้างอิง
 
 
+3 #30 %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ลำดับผลการแข่งข ันอัจฉริยภาพ ม.ปลายประกาศที่บอ ร์ด
1. ศรีสงคราวิทยา
2. หนองบัวพิทยาคาร
3.สันติวิทยาสรรพ์
ตามเว็บ
1.เลยพิทยาคม
2.สุวรรณคูหาพิทยา สรรพ์
3. หนองหินวิทยาคม
โคตร งง จริง ๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อ้างอิง
 
 
+1 #29 %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
อัจฉริยภาพ ม. ปลาย ประกาศผล :cry:โคตร งง ประกาศที่บอร์อี
อย่าง ขึ้นเว็บอีกอย่า ง คราวหน้าถ้าไม่แ น่ใจ ก็อย่าประกาศ ทำให้คนอื่นเขาเ สียความรู้สึก เสียเปล่า นะจ๊ะกรรมการ (ต้องพิจารณาตัว เองแล้ว เจ้านาย)
อ้างอิง
 
 
-1 #28 %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
อ้างอิง ครูวิทย์:
โครงงานวิทย์ ม.ต้น ขอเสนอแนะว่า กรรมการการตัดสิ น ควรมีมาตรฐานมาก กว่านี้ ถ้าเป็นอย่างนี้ ผู้แข่งขันหรือค รูวิทย์ด้วยกันก ้อไม่อยากจะคิดห าสิ่งใหม่ๆๆมา กรรมการโคตรห่วย ๆๆๆ

ตอบคุณครูวิทย์ค ะ คุณครูคะกรรมการ ทำเต็มกำลังความ สามารถแล้วคะโรง เรียนของดิฉันก็ ไม่ได้เช่นเดียว กัน อย่าซีเรียสเลยค ะ นักเรียนแข่งขัน กัน คุณครูต้องทำใจเ ป็นกลางนะคะ
อ้างอิง
 
 
0 #27 %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ถึงคุณและนักเรี ยนที่เข้าร่วมปร ะกวดโครงงานวิทย ์ ม.ต้น ถึงแม้ว่าผลการแ ข่งขันจะเป็นอย่ างไรก็ต้องเข้าใ จความเป็นธรรมดา ของโลก แต่สิ่งที่ครูได ้คือบททดสอบความ พยายาม อดทน และการมีสามัญสำ นึกที่ดีต่อวิชา ชีพที่เราศรัทธา นักเรียนก็ได้กร ะบวนการทำงานและ องค์ความรู้ที่ไ ด้ลงมือทำ ที่สำคัญชนะใจคร ูที่เข้าเยี่ยมช ม อย่าพึ่งหมดกำลั งใจ และต้องเห็นใจกร รมการด้วยท่านได ้ทำหน้าที่ด้วยค วามหนักใจแล้ว ส่วนทีมที่ได้เป ็นตัวแทนก็ขอให้ ทำหน้าที่ให้ดีท ี่สุด ปรับปรุงให้โครง งานดีที่สุดฝึกซ ้อมให้ดี สพม.19 ในอนาคตคงต้องทำ งานแบบมืออาชีพแ ละโปร่งใส
อ้างอิง
 
 
+6 #26 %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ผลโครงงานวิทย์ ทดลอง ม.ต้น ออกแล้ว
เป็นจริงตามที่เ ขาลือมาจริงๆ
ที่หนึ่ง ได้เพราะขอกรรมก ารเอา เพื่อทำผลงาน
สงสารโรงเรียนอื ่นเนอะ ทีหลังบอกโรงเรี ยนอื่นหน่อย
จะได้ไม่ต้องส่ง ไม่ต้องปั้นเด็ก ให้เสียกำลังใจ
อาจารย์ครับ ภูมิใจไหมครับ 55555555
อ้างอิง
 
 
-4 #25 %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
มีจรรณยาบรรณควา มเป็นครูหน่อยคร ับมาด่ากรรมการอ ยู่ได้
อ้างอิง
 
 
+4 #24 %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
เฮ้อ ติวแทบตาย ออด คนหล่ะแบ ก่ะแนวที่ติว เซ๊งจิต ค๊ะ :cry: :cry:
อ้างอิง
 
 
+3 #23 %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
:-* :-* อยากรู้ผลคะแนนแ ละลำดับ ของอัจฉริยภาพทา งวิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพาะมันไม่ติด 1 ใน 3 เลยอยากรู้รบกวน ด้วย
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน13
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้51
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว93
mod_vvisit_counterเดือนนี้403
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว367
mod_vvisit_counterทั้งหมด45343

http://www.thaidatahosting.com/images/banner120x240.gif

THAIDATAHOSTING.COM ผู้ให้การสนับสนุน Web Hosting

ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

"สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน"

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2554

ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม และ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลย หนองบัวลำภู

You are here Home